Nasz wkład w przyszłość zapewniającą godne życie

Zmiany klimatyczne będą największym wyzwaniem ekologicznym, gospodarczym i społecznym w najbliższej przyszłości. Jako pracownicy Dellner chcemy dołożyć wszelkich starań, aby nasza planeta pozostała tak samo bezpieczna dla przyszłych pokoleń, jak jest dzisiaj. Z tego powodu w 2020 roku rozpoczęliśmy inicjatywę, mającą na celu zwiększenie znaczenia tematu zrównoważonego rozwoju. Dla nas zrównoważony biznes obejmuje ważne obszary, takie jak walka z korupcją, wspieranie praw człowieka i praw pracowniczych, różnorodność i integracja w miejscu pracy, a także dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zrównoważony rozwój postrzegamy jako zadanie holistyczne, które obejmuje całą firmę i jej działania. Program jest implementowany przez naszego właściciela, zarząd oraz kierownictwo, kierując go do całego łańcucha dostaw obejmującego klientów, partnerów biznesowych, inwestorów i szeroko pojęte społeczeństwo. Aby osiągnąć nasze ambitne cele, zidentyfikowaliśmy szereg ryzyk, które będą oceniane i aktywnie eliminowane za pomocą odpowiednich środków łagodzących. Ocena ryzyka podlega corocznej weryfikacji i aktualizacji. Jako wiodący dostawca systemów łączących pojazdy szynowe w branży najważniejszej dla zrównoważonego ruchu i transportu, uważamy, że jesteśmy w stanie wnieść znaczący wkład w ochronę naszego środowiska.

Dellner scoring at Ecovadis 2024

Ocena zrównoważonego rozwoju Ecovadis

W 2015 roku Dellner stała się częścią sieci Ecovadis — największej na świecie i najbardziej zaufanej firmy oceniającej zrównoważony rozwój w biznesie. Ocena Ecovadis obejmuje szeroki zakres niefinansowych systemów zarządzania obejmujących ochronę środowiska, prawa pracownicze i prawa człowieka, etykę i wpływ na zrównoważone zaopatrzenie.

W latach 2019 do 2024 poprawiliśmy nasz wynik z 49/100 na 67/100. Osiągnięcie jest godne uwagi, gdyż w tym samym okresie nasza firma znacznie powiększyła się i obecnie musimy spełniać wyższe standardy. W 2024 roku Dellner znalazł się w czołówce 15 % firm ocenianych przez EcoVadis w branży kolejowej.

Program zrównoważonego rozwoju firmy Dellner: ambicje i cele

Zrównoważony rozwój w zaopatrzeniu

Nasi partnerzy biznesowi stają się również częścią programu odpowiedzialnego biznesu, podpisując Kodeks Postępowania Dostawców. Dodatkowo przeprowadzamy audyt zrównoważonego rozwoju dla dostawców wysokiego ryzyka.

Odpowiedzialny biznes

Nasz Kodeks Postępowania określa jasne wytyczne dotyczące etycznego postępowania w biznesie. Stanowi on moralny kompas dla sposobu, w jaki firma Dellner prowadzi działalność. Dzięki szkoleniom związanym z naszym Kodeksem Postępowania, podnosimy świadomość naszych pracowników w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych oraz wzmacniamy nasz system informowania o nieprawidłowościach, który ułatwia każdemu zgłaszanie wszelkich naruszeń.

Zdrowie i bezpieczeństwo

W 2020 roku wprowadziliśmy system zgłaszania incydentów i wypadków we wszystkich oddziałach Dellner na całym świecie. Pomaga on monitorować i określać działania korygujące w celu zapobiegania wypadkom oraz tworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

Różnorodność

Promujemy równość płci wśród naszych pracowników, aby zwiększać część kobiet wśród całkowitej liczby pracowników i zachęcić je do zajmowania stanowisk kierowniczych. Dostrzegamy korzyści płynące z posiadania w naszych zespołach pracowników o różnym pochodzeniu i narodowości. Na przykład w naszej siedzibie głównej w Falun w Szwecji pracują osoby reprezentujące ponad 15 różnych narodowości.

Dobre samopoczucie pracowników

Podjęliśmy różne działania w celu zmniejszenia liczby zwolnień lekarskich wśród pracowników i zwiększenia ich satysfakcji z pracy.

Klimat

Firma Dellner jest zaangażowana w inicjatywę Science Based Target (SBTi) i złożyła pismo określające nasze zaangażowanie.
Obecnie pracujemy nad stworzeniem dokumentu z wytycznymi, które mają na celu obniżenie emisyjności dwutlenku węgla.

Energia ze źródeł odnawialnych

Zmniejszamy nasz ślad węglowy, przechodząc na energię elektryczną i gaz z odnawialnych źródeł energii oraz instalując panele słoneczne w naszych zakładach, w celu generowania zielonej energii.

Transport lotniczy

Transport lotniczy jest jednym z największych źródeł emisji CO2. Aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, ograniczyliśmy procentowy udział transportu lotniczego w transporcie towarów.

Zrównoważony rozwój systemów łączących pociągi

Od lat zastanawiamy się, w jaki sposób możemy poprawić zrównoważony rozwój systemów łączących pojazdy szynowe. Obejmuje to wykazanie, że zrównoważony rozwój i efektywność kosztowa to dwie strony tego samego medalu. Czego nauczyliśmy się po drodze: największy wpływ na zrównoważony rozwój mogą mieć małe, ale skuteczne ulepszenia.

Poduction of coupler components

Optymalizacja procesów

Największy wpływ na środowisko ma produkcja nowych podzespołów: potrzebne są surowce i energia, a także emitowane są różne zanieczyszczenia. Aby zapewnić zrównoważony rozwój w naszym łańcuchu dostaw, rozpoczęliśmy prace nad oceną dostawców z punktu widzenia ESG.

Light coupler components

Lżejsze podzespoły

W systemach łączenia pojazdów szynowych ciężar jest czynnikiem, który ma istotny wpływ na koszty. Dotyczy to zarówno materiałów stosowanych do produkcji i obsługi serwisowej, jak i energii potrzebnej do działania pociągu. W związku z tym w 2021 roku uruchomiliśmy program pilotażowy, aby móc od nowa zaprojektować niektóre części naszych sprzęgów kolejowych jako lżejsze, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i trwałości.

Karin Ledin
Od lat coraz intensywniej działamy w kierunku zrównoważonego rozwoju firmy: ISO 14001, przejście na energię odnawialną, biogaz i montaż paneli słonecznych, to tylko niektóre z ważnych kamieni milowych, które osiągnęliśmy. W 2022 roku wprowadziliśmy KPI do monitorowania i śledzenia przetwarzania odpadów na poziomie globalnym. Ponadto, wdrożyliśmy system raportowania kwestii bezpieczeństwa, ochrony środowiska i gospodarki chemicznej we wszystkich lokalizacjach. Ponieważ firma Dellner ma zasięg globalny, musimy radzić sobie z różnymi problemami środowiskowymi występującymi w różnych częściach świata. To złożona i wymagająca praca – ale także bardzo satysfakcjonująca.  ”
Karin Ledin Globalny Menedżer Jakości i ESH
Jörgen Johansson
95% całkowitej emisji gazów cieplarnianych Dellner dotyczy zakresu 3 (emisje pośrednie), z czego większość pochodzi z zakupionych towarów i usług. Dellner ma również globalny zasięg, zarówno jeśli chodzi o bazę produkcyjną, jak i zaopatrzeniową, co sprawia, że proces zamówień jest złożony, ponieważ zwiększa się ryzyko wynikające z różnic kulturowych. Jako zespół zaopatrzeniowy dążymy do zrównoważonego rozwoju w całym naszym łańcuchu dostaw i jestem dumny, że mogę przewodzić temu globalnemu zespołowi. W ostatnich latach znacznie zintensyfikowaliśmy naszą pracę. Na przykład wprowadziliśmy Kodeks Postępowania dla naszych dostawców oraz opracowaliśmy procedury samooceny i audytów ESG dostawców we współpracy z partnerem zewnętrznym.
Jörgen Johansson Globalny Menedżer Zakupów
Wiedza i spostrzeżenia naszych pracowników są naszymi najsilniejszymi atutami, a wspieranie i angażowanie naszych pracowników ma dla nas ogromne znaczenie. Zapewnienie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i różnorodności jest naturalną częścią naszej codziennej pracy. Kultura korporacyjna, w której uczestnictwo i wpływ są odczuwalne na wszystkich poziomach, wymaga jasnego i jednorodnego przywództwa. W związku z tym zorganizowaliśmy dostosowany do potrzeb kurs przywództwa dla wszystkich menedżerów i kadry kierowniczej, w tym zespołu zarządzającego. Zgromadzenie tak wielu liderów z różnych części świata pod jednym dachem jest zdecydowanie wyzwaniem. Ale to właśnie takie wyzwania wraz z moimi oddanymi współpracownikami sprawiają, że moja praca jest przyjemnością każdego dnia.
Susanne Löfås -Hällman Globalny Dyrektor HR i Komunikacji
Jeanette Eriksson
W 2020 r. skupiliśmy się na zrównoważonym rozwoju i ustrukturyzowaliśmy naszą pracę za pomocą ukierunkowanych inicjatyw wspierających Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Naszym celem jest bycie liderem zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Aby zrealizować te ambicje, rozpoczęliśmy prace nad ustaleniem celów zgodnie z inicjatywą Science-Based Target Initiative (SBTi), zintensyfikowaliśmy nasze działania ESG w całym łańcuchu dostaw i zainwestowaliśmy w energię odnawialną.  Podjęliśmy wielkie kroki we właściwym kierunku, ale wiemy też, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jestem zaszczycona, że mogę przewodzić tym projektom. To ważne dla naszego społeczeństwa, a pozytywna reakcja i zaangażowanie naszych pracowników na całym świecie, daje nam dużo energii do dalszego działania.
Jeanette Eriksson Dyrektor Jakości, Obsługi Klienta i PMO

Globalny raport zrównoważonego rozwoju 2023

Pobierz